Időpontfoglalás +3620 359 7540

1133 Budapest, Csata utca 3-7. 5.em. 28.
...
...

Ügyvéd a XIII.kerületben

Beatrix Obsináné Pakócs

Dr. Bikki Vivien ügyvéd

Dr. Bikki Vivien vagyok, jogi diplomámat 2016-ban szereztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Már az egyetemi tanulmányaim alatt biztos voltam benne, hogy a diploma kézhezvételét követően olyan területén szeretném a tudásomat kamatoztatni, ahol közvetlen kapcsolatban lehetek az emberekkel, és a munkámmal ténylegesen segítek; segíthetek számukra a mindennapi élet jogi problémáinak megoldásában, ügyeik előbbre vitelében, a jog világában történő eligazodásban, az egyes – és gyakran problémát okozó – élet- és jogviszonyok jogi nyelvezetének értelmezésben és az ennek megfelelő lehetőségek, várható következmények feltérképezésében.

Éppen ezért biztos voltam benne, hogy a kártérítési jog területén tudok a legtöbbet és a leghatékonyabban az emberek segítségére lenni. A diploma megszerzését követően így kifejezetten erre a területre koncentrálva szereztem tapasztalatot és gyakorlatot mind a peren kívüli kárrendezés, mind a kártérítési igények peres eljárásban történő érvényesítése körében.

Álláspontom szerint akkor lehet a leghatékonyabban és sikeresebben képviselni ügyfeleinket, ha az adott problémára, a felmerülő kérdésre a legszélesebb körű tudástárral és rálátással rendelkezünk. Éppen ezért elengedhetetlennek tartom az adott területen a kialakult gyakorlat ismeretét, a napról napra változó vonatkozó jogszabályok nyomon követését, átlátását, ismeretét és azoknak az adott ügyben történő megfelelő alkalmazását.

Annak érdekében, hogy a kártérítési jog területén a legszélesebb rálátással rendelkezzem mind a jogszabályi, mind a gyakorlati háttérre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2021-ben végeztem el a kártérítési szakjogászi képzést, szakjogászi diplomámat kitüntetéses minősítéssel vehettem kézhez.

Úgy gondolom, hogy az ügyvéd-ügyfél kapcsolat fokozottan bizalmi jellegű viszony, így az ügyvédi hivatás gyakorlása során az ügyvédnek minden esetben és feltétlenül az ügyfél érdekeinek szem előtt tartásával, legjobb tudása szerint kell képviselnie a rábízott ügyet. A sikeres képviselethez elengedhetetlennek tartom az ügyfél feltétlen bizalmát, együttműködését, éppen ezért törekszem arra, hogy ügyfeleimmel mielőbb megtaláljuk a közös hangot annak érdekében, hogy a számukra legmegfelelőbb megoldás kerüljön kidolgozásra és megvalósításra.

A Marton & Bikki Ügyvédi Iroda egyik alapító tagja, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja vagyok.

Amennyiben jogi problémája megoldására teljeskörű és komplex jogi képviseletre van szüksége, keressen bizalommal.

Szakterületeim - szolgáltatások

Az ügyvédi iroda kiemelt szakterülete a kártérítési és biztosítási jog, különös figyelemmel a közúti közlekedési és a munkahelyi balesetekből eredő személyi sérüléses károk, egészségügyi ellátással összefüggésben felmerülő igények illetőleg hozzátartozói igények érvényesítésére, a károsultak képviseletére.

A szerteágazó jogszabályi háttér pontos és részletes, valamint az e területen kialakult bírói gyakorlat széleskörű ismerete révén a károsultak leghatékonyabb érdek- és igényérvényesítése a cél. A mindennapokban az emberek nincsenek felkészülve egy váratlanul bekövetkező, legrosszabb esetben személyi sérüléssel is járó balesetre. A károsultak nagy része sajnos a mai napig nem tudja, hogy az őt ért károkat a károkozóval szemben – legyen szó közlekedési balesetben résztvevő okozó félről, munkáltatóról, ill. bármely más károkozóról – a legteljesebb körben érvényesíthetik.

A kártérítési jog szabályai lehetőséget teremtenek arra, hogy a károsult a kártérítés révén olyan helyzetbe kerülhessen, mint amilyenben a károkozás előtt volt, azaz arra törekszünk, hogy a kártérítési igény érvényesítését követően a kapott/megítélt kártérítés olyan helyzetet teremtsen a károsult számára, mintha a károkozás meg sem történt volna.

Ez az elv és egyben cél ugyan egy személyi sérülés kapcsán, annak természeténél fogva nem érvényesülhetnek maradéktalanul, éppen ezért van szükség a megfelelő jogi képviseletre, hogy az elszenvedett károk hozzávetőlegesen a lehető legteljesebb mértékben kompenzálásra kerülhessenek.

A kártérítési ügyekben a károsultak képviselete során törekszem a legteljesebb és lehetőség szerint a leggyorsabb és kíméletesebb igényérvényesítésre a már meglévő és az esetlegesen jövőben felmerülő károsulti igények feltérképezésével és számbavételével. A károsult érdekeit szem előtt tartva a kárügy mielőbbi teljes és végleges lezárására törekedve minden esetben előnyben részesítem a békés úton történő megállapodást a károsult és a károkozó között, azonban amennyiben ez nem szolgálja a károsult teljes kárának és igényének kompenzálását, úgy ügyfeleim tájékoztatását követően minden esetben javaslom az igény peres úton történő érvényesítését.

Biztosítási szerződés esetén, ügyfeleim teljeskörű képviseletét látom el biztosító társaságokkal szemben biztosítási esemény bekövetkezését követően, legyen szó casco-, lakás-, életbiztosítási szerződésből eredő biztosítási szolgáltatás iránti igény érvényesítésről.

Nem csupán a szerződésen kívül okozott (ún. deliktuális) károk vonatkozásában fennálló igényérvényesítés kapcsán segítem ügyfeleimet. Az életben számos esetben merül fel a kontraktuális felelősség kérdése, amikor a felek között egy szerződés jött létre, melyben meghatározták a jogviszonyuk kereteit. Amennyiben ezt a szerződést valamelyik fél megszegi, úgy számolni kell a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősséggel, ill. ennek következményeivel.

Az ügyvédi iroda ingatlan adásvétellel kapcsolatos teljeskörű ügyintézést vállal, beleértve az előzetes jogi tanácsadást, ezt követően az okiratok megszerkesztését és ellenjegyzését, majd a földhivatal előtti eljárásban történő képviseletet is, egészen a tulajdonjog bejegyzésig. Az ingatlanvásárlással felmerülő problémákra szakszerűen, gyorsan reagálunk.

Adásvételi szerződés, illetve ingatlannal kapcsolatos egyéb szerződés (bérlet) esetén minden esetben egyedileg meghatározott munkadíjjal kalkulálunk, mely mindig az adott ingatlan vételárához és a vásárlási konstrukció feltételeihez igazodnak, így az minden esetben egyéni, egyedi ügyre szabott.

Az ügyvédi iroda partneri kapcsolatainak köszönhetően egy helyen kap választ ingatlanügyeivel kapcsolatos illeték és adójogi kérdéseire is.

Az ügyvédi iroda - partneri kapcsolata révén - gazdasági társaságok alapításával és működésével kapcsolatos teljes körű jogi szolgáltatást, adott esetben képviseletet lát el, állandó vagy eseti megbízás alapján. A szolgáltatás részét képezi e területen a gazdasági társaságok csődeljárásban és felszámolási eljárásokban történő képviselete is. Mindezen túl, szükség szerint – kapcsolódva a kártérítési jog egyes részeihez és a károsulti igények legteljesebb érvényesítéséhez – nem csupán gazdasági társaságok képviseletét látja el az iroda csőd- és felszámolási eljárásban, hanem adott esetben esetlegesen a károsultak, mint hitelezők képviseletét is.

Az ügyvédi iroda e területen kizárólag a károsultak sértetti képviseletét látja el büntetőeljárásban a bűncselekménnyel okozott károkkal összefüggésben. E körben a károsultak képviseletét közvetítői eljárásban is képviseljük.

Az ügyvédi iroda tevékenysége kiterjed a munkaviszonnyal, a munkavédelemmel és a foglalkoztatással kapcsolatos jogi szolgáltatás nyújtására, tanácsadásra, képviseletre. E körbe tartoznak különösen, de nem kizárólagosan: jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, állandó jogi képviselet, bírósági eljárásokban történő jogi képviselet, valamint munkabalesetek esetén a károsultak képviselete a munkálatóval szemben.

E körben a károsultak képviseletét látja el az iroda a különböző társadalombiztosítási ellátásokkal összefüggésben a társadalombiztosítási rendszer különböző szervei előtt (Államkincstár, NEAK, Nyugdíjfolyósító, Kormányhivatalok).

Ügyfeleim kérésére haláluk esetére vagyonukról történő rendelkezésük elkészítésében, írásbeli magánvégrendeletük szerkesztésben működöm közre.

...
Bea Beauty vélemények

Ügyvéd

Ügyvédi munkadíjmennyibe kerül?

Az ügyvédi iroda megbízási díja függ az ügy jellegétől, típusától is, így az lehet fix díjas, óradíjas vagy akár ezeknek a sikerdíjas kombinációja is.


...

BejelentkezésVárom irodámban!

Bejelentkezést követően visszahívjuk időpontegyeztetés céljából. A hívás alkalmával pontosítjuk, milyen jogi ügyintézésre lesz szüksége és az mennyi időt vesz igénybe.